Chương trình huấn luyện
Sắc Đai Giáo trình Đẳng cấp

A – Cấp Huyền Đai:

Huyền Ðai: (3 tháng)

- Các Bộ Pháp Căn Bản

- Một Bài Thảo Pháp

B – Cấp Lục Đai:

Lục Ðai: (6 tháng)

- Thần Đồng Thảo Pháp (1)

- Thiền Sư Thảo Pháp

- Yến Phi Thảo Pháp

- Một Bài Côn Thảo Pháp

Lục Đai Nhất đẳng: (6 tháng)

- Thần Đồng Thảo Pháp (2)

- Thái Sơn Côn Thảo Pháp

- Trung Bình Tiên Thảo Pháp

Lục Đai Nhị đẳng: (6 tháng)

- Thần Đồng Thảo Pháp (3)

- Một Bài Thảo Pháp

- Phượng Hoàng Tiên Thảo Pháp

- Trường Kiếm Thảo Pháp

C – Cấp Hồng Đai:

Hồng Ðai: (6 tháng)

- Một Bài Thảo Pháp

- Tứ Hải Thảo Pháp

- Lữ Vọng Tiên Thảo Pháp

- Một Bài Đại Đao

Hồng Đai Nhất đẳng: (6 tháng)

- Lão Mai Thảo Pháp

- Ngọc Trản Thảo Pháp

- Một Bài Binh Khí

- Một Bài Binh Khí (song)

Hồng Đai Nhị đẳng: (6 tháng)

- Một Bài Binh Khí

- Phượng Hoàng Thảo Pháp

- Đoản Côn Thảo Pháp

- Song Đao Thảo Pháp

D – Cấp Hoàng Đai:

Hoàng Ðai: (6 tháng)

- Một Bài Thảo Pháp

- Thảo Thương Pháp Thảo Pháp

- Một Bài Binh Khí

- Một Bài Binh Khí

Hoàng Đai Nhất đẳng: (2 năm)

- Một Bài Thảo Pháp

- Một Bài Binh Khí

- Một Bài Binh Khí

- Một Bài Binh Khí (song)

Hoàng Đai Nhị đẳng: (2 năm)

- Một Bài Thảo Pháp

- Một Bài Thảo Pháp

- Một Bài Binh Khí

Hoàng Đai Tam đẳng: Cấp Chuẩn-Võ-Sư (3 năm)

- Một Bài Binh Khí

- Một Bài Binh Khí

- Một Bài Thảo Pháp

- Một Bài Binh Khí (song)

Hoàng Đai đệ-tứ đẳng: Cấp Võ-Sư (3 năm)

- Một Bài Thảo Pháp

- Một Bài Binh Khí

- Một Bài Binh Khí

- Một Bài Binh Khí (song)

Hoàng Đai đệ-ngũ đẳng: Cấp Võ-Sư (3 năm)

- Một Bài Thảo Pháp

- Một Bài Thảo Pháp

- Một Bài Binh Khí (song)

Bài viết khác

Hỗ trợ online
Mr Đức Thuận